git 文件权限修改冲突及其忽略文件办法

git 中可以加入忽略文件权限的配置,具体如下:

$ git config core.filemode false

这样就设置了忽略文件权限。查看下配置:

$ cat .git/config

git 忽略文件权限的配置

git filemode

这时候再更新代码就OK了。

标签:git, filemode